Nhảy đến nội dung
  • Takashi-san
 

Ông Takashi Fujii

Giám đốc Điều hành Cấp cao Dai-ichi Life Holdings, Inc.
Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life International Holdings LLC.
Tổng Giám đốc DLI Asia Pacific Pte. Ltd.
Chủ tịch Danh dự Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Phó Tổng Giám đốc Tài chính DLI Asia Pacific Pte. Ltd.
 

Ông Masato Negishi

Phó Tổng Giám đốc Tài chính DLI Asia Pacific Pte. Ltd.

 

  • Quan-san
 

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam
 

Ông Seigo Fujimaru

Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Giám Đốc Phụ Trách Tổng Hợp Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Danh-san
 

Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam